Hotkeys: Hold CTRL + X CutCopyV PasteBoldUnderlineItalicZ UndoY Redo
Last edited by Dave Showers May 7 Team BC Main Page